Regulamin konkursu Akademia Manuka

Regulamin konkursu: „Akademia Manuka”

§1. Organizacja Konkursu


Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Organizator Konkursu” - firma Propharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000226340, NIP 951-212-14-38, REGON 015832855;
2. „Konkurs” – konkurs „Akademia Manuka”, w którym nagrodami są 3 produkty Antybakteryjny miód Manuka na skaleczenia, prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. „Uczestnik” - osoba fizyczna, która zgłasza swój udział w Konkursie;
4. „Zwycięzca” – osoba nagrodzona w Konkursie;
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018r., poz. 165 z późn.zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. Postanowienia Ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski, za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.
4. Konkurs przeprowadzony jest na fanpage’u Miody Manuka https://www.facebook.com/miodymanuka.
5. Konkurs trwa od 8.02.2022 r., do 22.02.2022, do godz. 15:00. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie


1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto na portalu Facebook. Zgłoszenie do konkursu następuje umieszczenie komentarza o treści i w sposób wskazany w §4 ust. 2 poniżej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji przez wiadomość prywatną na profilu Miody Manuka https://www.facebook.com/miodymanuka.
4. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze Zwycięzców.

§ 4. Założenia Konkursu


1. Celem Konkursu jest promocja marki Manuka Health.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformach Facebook. Na stronie https://www.facebook.com/miodymanuka zostanie umieszczony post z pytaniem konkursowym. Pytanie konkursowe: „Co najlepiej motywuje Cię do uprawiania sportu?”. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie publicznego komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe pod postem z tym pytaniem, na stronie Internetowej www.facebook.com/miodymanuka. Uczestnik konkursu może zamieścić więcej niż jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
3. Zarówno pytanie konkursowe, jak i każda z odpowiedzi na nie w formie komentarza, będzie powszechnie dostępna na stronie Internetowej www.facebook.com/miodymanuka.
4. Organizator Konkursu, wyłoni trzech Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody.
5. Uczestnicy Konkursu muszą być identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook.
6. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody Użytkownik musi umieścić publiczny komentarz pod postem konkursowym.
7. Post konkursowy będzie zawierał link do niniejszego Regulaminu.
8. Każdy Uczestnik konkursu może zdobyć tylko jeden zestaw nagród, bez względu na ilość udzielonych odpowiedzi konkursowych.
9. Zamieszczone komentarze nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, komentarzy pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 9 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
11. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w §8 niniejszego Regulaminu.
12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
13. Organizator ma prawo nagrodzić kolejnych Uczestników w przypadku nieotrzymania danych do wysyłki od Zwycięzców oraz wykluczenia Zwycięzcy zgodnie z § 4 pkt. 10.


§ 5. Przyznawanie Nagród


1. Nagrodami przeznaczonymi przez Organizatora dla 3 Zwycięzców są produkty Antybakteryjny miód Manuka na skaleczenia.
2. Aby otrzymać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest wysłać Organizatorowi swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) w wiadomości prywatnej do profilu Miody Manuka https://www.facebook.com/miodymanuka w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Nieprzesłanie danych w ciągu wyżej określonego czasu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
3. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. Zadaniem Komisji Konkursowej jest stwierdzenie po zakończeniu Konkursu, które komentarze są najbardziej kreatywne. Autorzy trzech odpowiedzi na pytanie konkursowe uznanych przez Komisje Konkursową za najbardziej kreatywne, zostaną Zwycięzcami i otrzymają nagrody.
4. O wyłonieniu Zwycięzców Konkursu Organizator powiadomi w dniu 22.02.2022 r., po godzinie 15:00, profilu Miody Manuka https://www.facebook.com/miodymanuka. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez prywatną wiadomość o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i pełnoletności zwycięzców Konkursu na podstawie okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości przy wydaniu Uczestnikowi nagrody przez kuriera.
6. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Pocztą Polską lub wybraną firmą kurierską, w ciągu 30 dni od otrzymania danych adresowych od wszystkich Zwycięzców. Nagrody dostarczane będą na koszt firmy Propharma sp. z o.o., na adres Uczestnika podany w wiadomości prywatnej.
8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) odmówi przyjęcia nagrody lub z niej zrezygnuje;
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, pomimo kilku prób kontaktu z Uczestnikiem;
c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
9. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora i mogą zostać przyznane Uczestnikom Konkursu, których komentarze uzyskały kolejno największą liczbę polubień.
10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.


§ 6. Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Propharma sp. z o.o.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata, rozliczenia podatkowego uczestnika, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie automatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów.
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich.
9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.


§ 7. Prawa Autorskie


1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu komentarze wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie komentarzy, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. Uczestnicy zapewniają, że komentarze nie naruszają praw osób trzecich. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika
obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych odpowiedzi w celach związanych z Konkursem na https://www.facebook.com/miodymanuka także do celów marketingowych. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.


§ 8. Postępowanie Reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Akademia Manuka”.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
§ 9. Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu,
jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2022 r.
3. Zgłoszenie Uczestnika do udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Z poważaniem
Zarząd Organizatora.

Regulamin do pobrania w wersji: Regulamin konkursu Akademia Manuka.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium